نود و پنجمین روز ساخت مخازن آب کاوه

امروز یکشنبه 93.9.9 نود و پنجمین روز ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه

سه شنبه 93,9,4 تعطیلی کامل پروژه برای یازدهمین روز به علت بارش باران 

چهارشنبه 93,9,5 کارگذاری لوله های سرریز و ورودی آب مخزن ۱ وآماده سازی نهایی برای بتن ریزی مرحله دوم دیوار ها '

آماده سازی کامل مخزن برای بتن ریزی مرحله دوم دیوار ها

نودمین روز مخازن آب شهر صنعتی کاوه

امروز  یکشنبه  93,9,2 نودمین روز ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه '

- اجرای اخرین عملیات ریزه کاری جهت آماده سازی مرحله دوم دیوار برای بتن ریزی

- کارگذاری پشت بند های دیوار های مخزن 1

هشتاد وپنجمین روز مخازن آب شهر صنعتی کاوه

امروز شه شنبت 93,8,27 هشتاد وپنجمین روز ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه '

اجرای عملیات قالب بندی دیوار های مرحله دوممخزن ۱

آرماتور بندی سکوی سر ریز مخزن شماره ۱

باز کردن قالب تون های مخزن ۱

تحویل لوله های ورود آب ولوله سریز مخزن ۱ توسط کارفرما به پیمانکار 

هشتادمین روز مخازنآب شهر صنعتی کاوه

روز پنجشنبه 93,8,22 هشتادمین روز ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه '

اداه عملیات قالب بندی مرحله دوم دیوار های مخزن ۱

بتن ریزی مرحله اول ستون های مخزن ۱

هفتاد وپنجمین روزمخازن آب کاوه

امروز شنبه ۹۳,۸,۱۷. هفتاد و پنجمین وزساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه '

-ادامه عملیات قالب بندی مرحله دوم مخزن ۱

-دوشنبه 93,8,12 تعطیلی کامل پروژه به مناسبت تاسوعای حسینی و بارش باران

-سه شنبه 93,8,13 تعطیلی کامل پروژه به مناسبت عاشورای حسینی و بارش باران 

 

مقالات دیگر...

View Full review 888 United Kingdom 888sport