روز سی و هفتم مخازن کاوه

امروز چهار شنبه 93.7.2 روز سی و هفتم  ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه

- قالب بندی دیوار های مخزن شماره 1

نصب پشت بند دیوار های مخزن شماره 1

تحویل لوله خروج ضلع شرقی مخزن شماره یک توسط معاونت امور شهری در محل پروژه

روز سی و ششم مخازن کاوه

امروز سه شنبه 93.7.1  روز سی و ششم ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه

قالب بندی دیوار های مخزن شماره 1

آغاز نصب پشت بند ها و مهار دیوار های مخزن 1

روز سی و پنجم مخازن کاوه

امروز دوشنبه 93.6.31  روز سی و پنجم  ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه

- قالب بندی دیوار های مخزن 1

- کار گذاری لوله خروج آب ضلع غربی مخزن یک

روز سی و سوم مخازن کاوه

امروز شنبه 93.6.28  روز سی و سوم ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه

- نصب واتر استاپ مرحله دوم دیوار های مخزن 1

- ادامه قالب بندی دیوار های مخزن 1

مقالات دیگر...

View Full review 888 United Kingdom 888sport