پروژه های بهداشتی و درمانی

پروژه های انچام شده
ردیفپروژه های انجام شدهمحل پروژهسال اجرا
1 درمانگاه روستای هریسان  روستای هریسان 1374-1375
2 بخش دیالیز بیمارستان مدرس ساوه  شهرستان ساوه 1375
2 خانه بهداشت روستای نیوشت  روستای نیوشت 1375-1376

View Full review 888 United Kingdom 888sport