پروژه های اداری و آموزشی

پروژه های اجرا شده اداری و آموزشی
ردیفپروژه های انجام شدهمحل پروژهسال اجرا
1 دانشکده پرستاری ساوه  ساوه 1374
2 مدرسه راهنمایی طراز ناهید طراز ناهید - ساوه 1374-1375
3 مدرسه راهنمایی دخترانه روستای علی شاه روستای علی شاه - بخش رازقان 1376
4 مدرسه راهنمایی پسرانه بخش رازقان بخش رازقان 1376
5 مدرسه راهنمایی دخترانه فاطمیه ساوه 1388
6 دانشکده علمی کاربردی صفا ساوه 1391
7 دانشکده یدک رسان  شهر صنعتی ساوه - خیاابان 16 1391

View Full review 888 United Kingdom 888sport