پروژه های تجاری و مسکونی

پروژه های تجاری و مسکونی
ردیفپروژه های انجام شدهمحل پروژهسال اجرا
1 مجتمع تجاری مسکونی ابراهیمی خیابان شریعنی - ساوه  ------
2 مجتمع تجاری مسکونی 18 واحدی تشریفات خیابان پاسداران - ساوه ------
2 مجتمع مسکونی دنیوی   ------
 3  مجتمع مسکونی رزازی  خیابان شهید ابراهیمی- ساوه  
 4  مجتمع 24 واحدی پروفیل صفا  خیابان 7 تیر - ساوه  
5 مجتمع مسکونی ساعد    
6 مجتمع مسکونی 11 واحدی پارسیان( مالک و مجری ) خیابان طالقانی 52  

View Full review 888 United Kingdom 888sport