بتن ریزی بخشی از دیوار برشی ساختمان تولید شرکت آقای سید رضی 11-7-94

بتن ریزی بخشی از دیوار برشی ساختنان تولید شرکت آقای سید رضی به موفقیت به پایان رسید.

برای مشاهده تصاویر پروژه به بخش گالری تصاویر مراجعه نمایید.

View Full review 888 United Kingdom 888sport